Vad innebär systematiskt brandskyddsarbete (SBA)?

Alla som äger eller är verksamhetsutövare i en byggnad är skyldiga enligt ”Lagen om skydd mot olyckor” att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Arbetet bedrivs i syfte att förebygga att brandrelaterade olyckor uppstår och att begränsa skador som uppkommit till följd av brand. Åtgärderna kan vara av teknisk eller organisatorisk karaktär, där den tekniska karaktären innebär installation och service av brandteknisk utrustning. Åtgärder av organisatorisk karaktär innebär utbildning, information och uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet.

Kontakta oss på MBF så hjälper vi er med detta.