Firmateckning – Attesträtt

Firmateckning

Som juridisk person måste föreningen ha ställföreträdare då föreningen handlar utåt. Firmateckningsrätt innebär rätt att företräda föreningen utåt vid avtal och andra rättshandlingar. Firmateckningen regleras i föreningens stadgar. Vanligast är att hela styrelsen eller två styrelseledamöter i förening, tecknar föreningens firma.

 

Attesträtt

Innebär att styrelsen ger fullmakt till någon/några att godkänna fakturor. Fullmakten kan vara beloppsbegränsad.

Styrelsen håller ett konstituerande möte där det bestäms vem eller vilka som får attestera föreningens fakturor. Protokoll från detta möte innehåller underskrifter från alla attestberättigade och måste därför skickas in till oss på MBF i original. Vi behöver även protokollet som underlag för att kunna betala era fakturor.

Attestera aldrig egna beställningar!