Vilket ansvar har styrelsen? 

Styrelsen ska företräda föreningen och ansvara för att föreningens organisation, ekonomi och andra angelägenheter sköts på ett tillfredsställande sätt.

  • Svara för ekonomi, drift och underhåll
  • Organisera arbetet
  • Utöva tillsyn
  • Svara för föreningens administration
  • Fatta beslut

Fördela styrelsearbetet

För att underlätta styrelsearbetet rekommenderas att fördela arbetsuppgifterna mellan styrelsemedlemmarna. Ordförande har en extra uppgift och det är att sammankalla till styrelsemöten, leda dessa samt att vara den som öppnar föreningens stämma. Alla styrelseledamöter har självklart lika stort ansvar.

 

Tänk på tystnadsplikten

I styrelsearbetet uppkommer det ibland situationer och det kan också komma fram information som är känslig, gällande enskilda medlemmar eller föreningen. Inget som diskuteras i styrelsearbetet får föras vidare. Tystnadsplikten gäller både styrelseledamöter, suppleanter och revisorer.

 

Jävsituationer

En styrelseledamot får aldrig handlägga ärenden gällande avtal mellan sig själv och föreningen och självklart inte heller frågor gällande föreningen och motpart, om styrelseledamoten har ett intresse i motparten (t ex släktskap).

Varje förening kan logga in på MBF kundportal

Styrelser kan med användarnamn och lösenord logga in på vår kundportal och ta del av bl a sina resultat- och balansräkningar.

 

Glömt lösenordet >>