Fem enkla steg för att sänka energikostnaderna i er Bostadsrättsförening

Som styrelse i en bostadsrättsförening har ni en unik möjlighet att göra en positiv inverkan på både miljön och på föreningens ekonomi genom att energieffektivisera er fastighet. Att ta kontroll över energiförbrukningen kan ge betydande besparingar på lång sikt, samtidigt som du skapar en mer attraktiv och bekväm boendemiljö för dina medlemmar och hyresgäster.

Här är fem enkla steg ni kan ta för att komma igång:

 1. Belysning:
 • Byt ut glödlampor och lysrör till energieffektiva LED-alternativ i både allmänna utrymmen och om möjligt i lägenheter.
 • Installera sensorer i trapphus och förråd för att automatiskt tända och släcka belysning.
 • Uppgradera till moderna armaturer med bättre ljusspridning och reflektorer.
 1. Uppvärmning och ventilation:
 • Se över värmesystemets effektivitet och optimera inställningarna för temperatur och drifttid.
 • Installera termostater med programmerbara inställningar i varje lägenhet för individuell temperaturkontroll.
 • Balansera ventilationssystemet för att säkerställa god luftkvalitet utan onödig energiförbrukning.
 1. Vitvaror:
 • Uppmuntra medlemmar och hyresgäster att byta ut gamla vitvaror till energieffektiva modeller med höga energiklasser.
 • Överväg att installera energieffektiva tvättmaskiner och torktumlare i gemensamma tvättstugor.
 1. Elförbrukning:
 • Informera medlemmar och hyresgäster om vikten av att stänga av elektronik och apparater när de inte används.
 • Installera timers eller rörelsesensorer för att styra belysning och ventilation i gemensamma utrymmen.
 • Installera timers på motorvärmaruttag.

Kvarlämnade saker i förråd och utrymmen: Vad kan föreningen göra?

Ibland lämnar bostadsrättshavare eller hyresgäster kvar saker i vinds- eller källarförråd, eller i andra allmänna utrymmen i föreningen. Vad kan föreningen göra med dessa saker?

Hyresgästers kvarlämnade saker:

 • Föreningen ska uppmana hyresgästen att hämta sina saker, muntligen eller skriftligen.
 • Om hyresgästen inte hämtar sakerna inom tre månader tillfaller de föreningen utan ersättning.
 • Föreningen måste kunna bevisa att de uppmanat hyresgästen.
 • Om hyresgästens adress är okänd, tillfaller sakerna föreningen efter sex månader.
 • Föreningen kan välja att invänta tremånadersfristen efter att ha skickat uppmaningen.

Bostadsrättshavares kvarlämnade saker:

 • Bostadsrättslagen har inte samma bestämmelser som hyreslagen.
 • Om ägaren är känd ska föreningen uppmana denne att hämta sina saker.
 • Om ägaren inte hämtar sakerna kan föreningen ansöka om särskild handräckning hos Kronofogden.
 • Om ägaren är okänd gäller lagen om hittegods.
 • Föreningen tar hand om saken och anmäler till polisen.
 • Cyklar: Styrelsen skickar information till polisen.
 • Om ägaren inte anmäler sig inom tre månader tillfaller saken föreningen.

Förteckning och dokumentation:

 • Föreningen kan slänga saker som uppenbart saknar värde.
 • En enkel förteckning över kvarlämnade saker bör upprättas.
 • Förteckningen bör bevittnas av utomstående personer.
 • Föreningen kan fotografera sakerna för bevisvärde.

Rensning av utrymmen:

 • Föreningen bör informera om rensningen i brevlådor och på anslagstavlor.
 • Medlemmarna bör uppmanas att märka sina saker tydligt.

Tips:

 • Se till att ha tydliga rutiner för hantering av kvarlämnade saker.
 • Dokumentera allt noggrant.
 • Kommunicera tydligt med berörda personer.

Avskaffandet av kravet på fysiska kvitton i bokföring

I dagens digitala era har tekniken revolutionerat vårt sätt att hantera ekonomi och bokföring. Ett viktigt steg framåt har varit avskaffandet av kravet på fysiska kvitton i bokföringen. Detta kommer inte bara förenklat processen för företagare och bokförare, utan har också bidra till en mer hållbar och miljövänlig ekonomi. 

Idag är det ett krav att förening ska spara fysiska kvitton som bevis på sina utgifter. Detta innebar att förening var tvungna att hålla ordning på en mängd papperskvitton, vilket inte bara var tidskrävande utan också ineffektivt och kostsamt. Dessutom är det lätt att kvitton försvinner eller skadas, vilket kunde leda till problem vid bokföringskontroller. 

Med avskaffandet av kravet på fysiska kvitton kan föreningar nu istället använda digitala kvitton för att bevisa sina utgifter. Detta innebär att kvitton kan skickas och sparas elektroniskt, vilket sparar tid och minskar pappersförbrukningen. Dessutom är digitala kvitton mycket svårare att förlora eller skada, vilket ger en större trygghet för företagare. 

Förutom att förenkla bokföringsprocessen och minska pappersförbrukningen kommer avskaffandet av kravet på fysiska kvitton också haft positiva effekter för miljön. Genom att minska användningen av papper minskar vi avverkningen av träd och minskar därmed vår påverkan på skogar och ekosystem. Dessutom minskar produktionen av papper också utsläppen av växthusgaser och andra föroreningar som är förknippade med tillverkningsprocessen. 

Det är viktigt att notera att avskaffandet av kravet på fysiska kvitton inte innebär att företagare inte längre behöver bevisa sina utgifter. Istället kommer digitala kvitton bli ett accepterat sätt att bevisa utgifter vid bokföringskontroller. Detta innebär att företagare fortfarande måste ha en tydlig och korrekt dokumentation av sina utgifter, men att de nu har möjlighet att göra det på ett mer effektivt och hållbart sätt. 

 Sammanfattningsvis har avskaffandet av kravet på fysiska kvitton i bokföringen varit en välkommen förändring för företagare och bokförare. Det har förenklat processen, minskat pappersförbrukningen och bidragit till en mer hållbar ekonomi. Genom att använda digitala kvitton kan företagare spara tid, pengar och resurser samtidigt som de uppfyller sina bokföringskrav. Det är ett viktigt steg framåt för vår digital och miljömedvetna framtid. 

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024. 

Vill du läsa lagtexten så finns den här: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2024/01/avskaffat-krav-pa-bevarande-av-pappersmaterial-med-rakenskapsinformation/ 

Möjligheten att hålla digitala årsstämmor för Bostadsrätts-och samfällighetsföreningar.

I dagens digitaliserade värld är det inte längre nödvändigt att fysiskt närvara vid en årsstämma för att delta och rösta. Med hjälp av teknologi har det blivit möjligt att hålla digitala årsstämmor, vilket öppnar upp för en rad fördelar och möjligheter för både bostadsrätts-och samfällighetsföreningar. 

En av de främsta fördelarna med digitala årsstämmor är den ökade tillgängligheten. Genom att mötet hålls online kan medlemmarna från hela världen delta och rösta, oavsett var de befinner sig. Detta innebär att fler medlemmar har möjlighet att vara delaktiga i beslutsprocessen och påverka föreningens framtid. 

En annan fördel är den minskade kostnaden och tidsåtgången för att organisera en årsstämma. För vissa föreningar såsom stugbyar i fjällen m f l kan istället för att boka en fysisk lokal och resa till platsen kan mötet enkelt genomföras via en digital plattform. Detta sparar både tid och pengar för föreningen och medlemmarna. 

 Det är viktigt att poängtera att för att det ska kallas för digital årsstämma ska man kunna säkerställa identiteten på de närvarande samt att man ska rösta, både öppet och slutet, digitalt. Här fungerar det inte med ett vanligt Teams, Zoom eller annat digitalt möte då röstningen inte kan ske anonymt om någon vill det. Idag finns ett antal program för att hålla säkra digitala stämmor och fler kommer vi säkert få se i framtiden. Sammanfattningsvis kan digitala årsstämmor vara lika säkra som fysiska möten. Genom att använda säkerhetsåtgärder som kryptering och autentisering kan man säkerställa att endast behöriga personer har tillgång till mötet och att röstningen är korrekt och pålitlig. 

En annan viktig faktor att överväga är miljöpåverkan. Genom att hålla digitala årsstämmor minskar man behovet av fysiska möten och därmed även utsläppen från resor och energiförbrukning. Detta bidrar till att minska företagets koldioxidavtryck och främjar en mer hållbar verksamhet. 

 Självklart finns det också vissa utmaningar och frågor som måste lösas när det gäller digitala årsstämmor. Till exempel kan det finnas tekniska problem som kan påverka mötets genomförande. Det är också viktigt att se till att alla medlemmar har tillgång till nödvändig teknisk utrustning och kunskap för att kunna delta i mötet. 

 För att hålla digitala årsstämmor är det viktigt att styrelsen och medlemmen får tillräcklig information och utbildning om hur mötena kommer att genomföras. Det är också viktigt att ha tydliga riktlinjer och regler för att säkerställa en rättvis och transparent process. 

 För att bostadsrätts- och samfällighetsföreningar ska kunna hålla digitala stämmor krävs att det finns inskrivet i föreningens stadgar. MBF håller på och uppdaterar sin normalstadgar med den möjligheten.  

Sammanfattningsvis är möjligheten att hålla digitala årsstämmor en spännande utveckling som kan öppna upp för fler medlemmars deltagande och öka tillgängligheten. Genom att dra nytta av teknologins fördelar kan styrelse och medlemmar spara tid och pengar samtidigt som de bidrar till en mer hållbar verksamhet. Med rätt förberedelser och riktlinjer kan digitala årsstämmor vara ett effektivt sätt att genomföra viktiga beslut och forma föreningens framtid. 

 Vill ni läsa lagtexten så är detta länken: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/betankande/digitala-bolags-och-foreningsstammor_hb01cu5/ 

När räntorna stiger så ökar kostnaderna för Bostadsrättsföreningar

Räntehöjningar kan påverka bostadsrättsföreningar på flera sätt, både direkt och indirekt.

Om bostadsrättsföreningen har lån eller krediter med rörlig ränta, kommer en räntehöjning leda till ökade månatliga ränteutgifter. Detta kan i sin tur öka föreningens totala kostnader och kräva en ökning av månadsavgifterna som medlemmarna betalar.

Om de blir nödvändigt för föreningen att höja månadsavgifterna för att kompensera för ökade räntekostnader, påverkar detta medlemmarnas privatekonomi negativt. Medlemmarna kan behöva justera sina budgetar för att hantera de högre kostnaderna.

Räntehöjningar kan också påverka föreningens förmåga att låna eller finansiera renoveringsprojekt. Om räntekostnaderna stiger markant, kan det bli svårare eller dyrare för föreningen att få tillgång till kapital för att utföra nödvändiga underhålls- eller uppgraderingsarbeten.

Tyvärr kan en ökning av räntan också påverka fastighetens värde. Om räntorna stiger kraftigt kan det bli mindre attraktivt för potentiella köpare att investera i bostadsrätter inom föreningen, vilket kan minska fastighetens försäljningsvärde.

Det är viktigt för bostadsrättsföreningar att vara medvetna om de potentiella påverkansfaktorerna av räntehöjningar och att ha en solid ekonomisk planering på plats för att hantera sådana scenarier. Det kan också vara klokt att ha rådgivning från finansiella experter och konsultera medlemmarna om eventuella förändringar i månadsavgifter eller andra ekonomiska åtgärder som kan krävas för att hantera höjda räntekostnader.

Ni kan i förtroende vända er till oss vid frågor och funderingar. MBF har kompetensen att ge råd och stöd till styrelserna hur de ska agera i en marknad med ökade räntor.

Minska risken för inbrott i din bostad

Det går att göra det svårt för tjuven och förhindra inbrott i lägenheten. Några tips är att tex alltid se till att ha ordentliga lås på både dörrar och fönster. För ytterdörren kan man komplettera med en så kallad ”dörrspion” så att du kan se vem som står utanför innan du öppnar och att ha en säkerhetskedja monterad är också bra. Samtliga fönster som går att nå från marknivå måste också ha ordentliga lås.

Tjuvar är ofta ljusskygga och att ha utomhusbelysning vid ingången och även rörelsesensorer skrämmer bort många. Ett annat knep är att ha radion påslagen även när man inte är hemma och ha tidsinställda lampor.

Att ha god kontakt med sina grannar och hjälpas åt att ha lite koll på vad som händer i närområdet känns tryggt. Om det inte räcker kan man även installera ett inbrottslarm eller övervakningssystem som är kopplat direkt till en larmcentral.

Slutligen, ibland är det så att tillfället gör tjuven, ha inte dina värdesaker som smycken, laptop eller kontanter synliga när man kikar in genom fönstret. Placera dem på ett säkert och dolt ställe i bostaden istället.

Balkongen blir så mycket mysigare med blommor

Även om du inte har så kallat ”gröna fingrar” så kan du få blommor att trivas och växa bra på din balkong med några enkla knep.  Det kräver lite tid och uppmärksamhet, men det är inte svårt om du följer några grundläggande riktlinjer. Här är några tips för att sköta balkongblommor.

Vattna dina blommor regelbundet, särskilt under torra perioder. Se till att jorden inte torkar ut helt, men undvik också att övervattna. Gödsla dina växter med en lämplig näring med jämna mellanrum för att säkerställa att de får tillräckligt med näring.

Placera dina blommor på en plats där de får tillräckligt med solljus eller skugga, beroende på deras behov. Tänk också på att vind och temperaturer kan påverka växterna, så försök att hitta en skyddad plats om det är möjligt. Beskär dina växter regelbundet för att ta bort döda eller sjuka blad och blommor. Detta hjälper till att hålla plantorna friska och främjar tillväxt. Byt ut jorden i dina balkonglådor och krukor om det behövs för att ge dina växter nya näringsämnen och hjälpa till att förhindra sjukdomar.

Har man otur kan växterna drabbas av skadedjur. Om du ser några små kryp så kan du ta bort dem med hjälp av en pincett eller borste. Detta är särskilt användbart för att ta bort mindre insekter som bladlöss eller spinnkvalster. Du kan också använda t ex en mild tvål blandat med vatten och spraya på bladen för att kväva skadedjuren. Se till att tvålen inte är för koncentrerad, eftersom det kan skada växten.

Men vilka blommor ska man då välja? Det finns många sorters blommor som passar i balkonglådor, och det beror på flera faktorer som klimat, växtplats och personlig smak. Här är några exempel på blommor som är lämpliga för balkonglådor.

Pelargoner är populära blommor som finns i många olika färger och sorter. De trivs bra i balkonglådor och kräver inte mycket underhåll.

Lobelia är en tätväxande blomma som är idealisk för att fylla ut balkonglådor och ger en fin färgklick. Den finns i flera olika färger, inklusive blå, lila och rosa.

Petunior är en annan populär blomma som finns i många olika färger och sorter. De blommar under hela sommaren och kräver minimalt med skötsel.

Verbena är en tålig och vacker blomma som finns i flera olika färger och sorter. Den passar särskilt bra i soliga balkonglådor och blommar hela sommaren.

Fuchsia är en elegant blomma med hängande blommor som passar särskilt bra i skuggiga eller halvskuggiga balkonger. Den finns i många olika färger och sorter.

Det finns många fler sorters blommor som kan passa i balkonglådor, så det är värt att undersöka vilka som passar bäst för din specifika situation och smak. Tänk också på att kombinera olika blommor för att skapa en varierad och färgglad balkonglåda.

Hur kan Bostadsrättsföreningar spara på elen?

Som vi alla märkt har elpriserna rusat i höjden denna vinter. Det är tufft för många men det finns flera sätt som bostadsrättsföreningen kan spara el på.

Några förslag på åtgärder man kan göra är t ex:

 • Byta till energieffektiva belysning och elektronik.
 • Installera solpaneler.
 • Använda närvostyrd belysning i gemensamma utrymmen.
 • Uppgradera till energieffektiva vitvaror och AC-enheter.
 • Förbättra tätningen i fönster och dörrar.
 • Genomföra energieffektivitetsrenoveringar.
 • Uppmuntra medlemmarna att spara energi.

Byggnaderna reagerar när det blir kallare och det är stor skillnad i energiförbrukningen beroende på om det är varmare, kallare, soligt eller blåsigt. Problemet är att systemen ofta märker detta för sent, vilket inte bara innebär ojämna inomhustemperaturer utan också ökad energiförbrukning.

Viktiga faktorer att kika är att ha bra varmvattencirkulation, miljösmarta kranar och solfångare. Det är några av de åtgärder som fungerar bra om för att hjälpa bostadsrättsföreningar att spara el.

Att ha en hög temperatur i t ex trapphuset är ofta onödigt och bör därför sänkas. Andra gemensamma utrymmen behöver också ses över med tanke på rumstemperaturen.

Att se över sin maskinpark, t ex tvättstugor kan man spara mycket energi på. Byt ut tvättmaskiner som är äldre än 20 år. Nya tvättmaskiner drar endast 1/3 så mycket energi som gamla maskiner.

Om ni har några frågor eller funderingar kontakta gärna våran byggavdelning.

Levande ljus – så kan du minska brandrisken

Nu är julen här och våra hem pyntas för att skapa den där mysiga och stämningsfulla känslan. Levande ljus i våra hem ökar så här års och det finns vissa saker du bör tänka på för att minska brandrisken. Det är viktigt att vara medveten om riskerna med ljus och att vidta vissa försiktighetsåtgärder för att förhindra bränder.

Den allra viktigaste regeln är att tänder du ett ljus så släcker du ljuset men det är lättare sagt en gjort. Vad kan vi då göra för att påminna oss själva för att inte glömma? Om du måste lämna ett rum där ett ljus brinner, se till att släcka det innan du går. Sätt mobilalarm eller en lapp på ytterdörren som en påminnelse.

En annan viktig aspekt att tänka på är vart man placerar ljusen. En god idé är att undvika att använda ljus i områden där det finns brandfarliga material, som t ex gardiner eller julgranar. Se också till att använda ljushållare som är stadiga och kan fånga upp eventuella droppar eller spill. Många räknar ner till jul genom att varje söndag tända ett ljus i adventsljusstaken men tänkt på att inte dekorera med brännbara material såsom mossa.

Undvik även att placera många värmeljus bredvid varandra då hettan kan bli så intensiv att det flammar upp.

Slutligen, se till att använda ljus som är gjorda av säkra material, som bivax eller sojavax. Dessa typer av ljus är mindre benägna att släppa ut skadliga kemikalier i luften när de brinner.

Sammanfattningsvis kan ljus ge en varm och mysig känsla i ditt hem, men det är viktigt att använda dem på ett säkert sätt för att förhindra bränder. Genom att placera dem på en säker plats, aldrig lämna dem utan uppsikt, hålla dem borta från brandfarliga material och använda säkra ljus, kan du hjälpa till att din julledighet blir njutbar och brandfri.

Hur mycket el drar de vanligaste apparaterna i ditt hem?

Nu när elpriserna rör sig brant uppåt kan det vara bra att känna till hur mycket el de olika apparaterna som man har i sitt hem egentligen förbrukar.

Direktverkande el, golvvärme, handdukstorkar och hemelektronik i stand by-läge är exempel på strömtjuvar i ditt hem.

Den största delen av en lägenhets elförbrukning sker faktiskt i köket! Matlagning, kyl- och frys och diskmaskinen är de grejer som drar mest el för dig som bor i lägenhet. En genomsnittlig förbrukning för lägenheters hushålls el är ungefär 2500 kWh på ett år.

Nedan har vi sammanställt en förteckning över hur mycket energi de olika apparaterna drar. Källa till informationen är Mälarenergi AB:s uträkningar.

Artikel Aktiv tid för att förbruka 1 kWh
1 m² golvvärme 8 timmar
Element på el/varmluftsfläkt 1 timme
AC/Luftkonditionering 1 timme
Adventsljusstake LED 1428 timmar
Bastu (6000 W) 10 minuter
Dammsugare 1,4 timmar
Elvisp (500 W) 2 timmar
Elvisp (1000 W) 1 timme
Frys, klass A++ 32 timmar
Glödlampa 40 W 25 timmar
Hårtork (2200 W) 27 minuter
Induktionshäll (maxeffekt 7350 W) 8 minuter
Infravärme (1800 W) 30 minuter
Kaffebryggare (1500 W) 50 koppar kaffe
Koka vatten i vattenkokare 27 minuter
Kylskåp, klass A++ 75 timmar
Ladda Smartphone 200 timmar
Ladda Laptop 15 timmar
LED/LCD-tv (på) 14 timmar
LED-lampa 1 W 1000 timmar
Lågenergilampa 7 W 143 timmar
Mikrovågsugn (köra på full effekt) 1 timme
Motorvärmare 1,5 timme
Plattång 18 timmar
Rakapparat 184 timmar
Rosta bröd 1 timme
Spelkonsoll 11 timmar
Strykjärn 27 minuter
Symaskin 14 timmar
Torktumlare, klass B Femtedels torkning
Ugn 75 minuter
Tvättmaskin 40° 1-2 tvättar