Styrelseprotokoll

Enligt lag ska det vid styrelsens sammanträden föras protokoll. En styrelseledamot har rätt att få en avvikande mening antecknad i protokollet. Protokollet ska alltid undertecknas eller justeras av ordförande samt ytterligare minst en ledamot. Styrelseprotokoll ska föras i nummerföljd och förvaras betryggande.

Styrelseprotokollet är inte offentlig handling!

Skicka in underskrivna styrelseprotokoll så snart som möjligt efter ert möte till föreningens ekonom för kännedom. Inför bokslut kommer även revisorerna behöva ta del av era protokoll.

Mall till styrelseprotokoll

Styrelseprotokoll