Revision enligt lag och vem kan vara revisor

En bostadsrättsförening ska enligt lag ha minst en revisor. Revisorn väljs av föreningsstämman, om inte stadgarna föreskriver att revisor utses på annat sätt.

Uppdraget som revisor kan innehas av en medlem i föreningen. Även externa personer eller ett registrerat revisionsbolag kan vara revisor. Minst en revisor ska vara auktoriserad revisor om föreningen uppfyller mer än ett av följande villkor:

  1. medelantalet anställda i föreningen har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,
  2. föreningens redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor,
  3. föreningens redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor.

En revisors uppdrag gäller för den tid som anges i stadgarna. Om uppdraget som revisor inte ska gälla tillsvidare ska uppdragstiden bestämmas så att uppdraget upphör vid slutet av den ordinarie förenings­stämman på vilket revisorsval ska ske.

Den får inte vara revisor som

  1. är ledamot av styrelsen eller biträder vid föreningens bokföring eller medelsförvaltning eller föreningens kontroll däröver,
  2. är anställd hos eller på annat sätt har en underordnad eller beroende ställning till föreningen eller någon som avses i 1,
  3. är verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder föreningen vid grundbok­föringen eller medelsförvaltningen eller föreningens kontroll däröver,
  4. är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till en person som avses i 1,
  5. är besvågrad med en person som avses i 1 i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift med den andres syskon, eller
  6. utöver vad som normalt sammanhänger med medlemskap i föreningen, står i låneskuld till denna eller ett annat företag i samma koncern eller har en förpliktelse som föreningen eller ett sådant företag har ställt säkerhet för.

 

Revision för vem

Revision syftar till att skapa trovärdighet gentemot externa intressenter till föreningen som granskas, bland annat borgenärer, nya medlemmar, leverantörer, myndigheter och andra. Revision syftar också till att skapa en trygghet rörande räkenskaper och förvaltning inom föreningen.

 

Revisionens genomförande

Revisorn ska granska föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning. Granskningen ska vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver. Om revisorn är en auktoriserad eller godkänd revisor eller ett registrerat revisionsbolag, ska granskningen utföras med professionell skepticism.

Revisorn ska följa de särskilda föreskrifter som meddelas av föreningsstämman, om de inte strider mot lag, stadgarna eller god revisionssed.

 

Revisorns rapportering

Revisorn ska för varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till föreningsstämman. Berättelsen ska överlämnas till föreningens styrelse senast tre veckor före årsstämman. Revisorn ska inom sam­ma tid till styrelsen återlämna de redovisningshandlingar som har överlämnats till honom eller henne.

Revisionsberättelsen ska innehålla ett uttalande om huruvida årsredovisningen har upprättats i överensstämmelse med tillämplig lag om årsredovisning. I uttalandet ska det särskilt anges om årsredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning och om förvaltnings­berättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Om årsredovisningen inte innehåller sådana upplysningar som ska lämnas enligt tillämplig lag om årsredovisning, ska revisorn ange detta och, om det kan ske, lämna behövliga upplysningar i sin berättelse.

Revisionsberättelsen ska även innehålla ett uttalande i frågan om ansvarsfrihet för styrelseleda­möterna.

Revisionsberättelsen ska innehålla särskilda uttalanden om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om det förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust som har lagts fram i förvaltningsberättelsen.

 

Uppdragsvillkor

Branschorganisationen för revisorer, FAR, har arbetat fram allmänna villkor som reglerar för­hållandet mellan Revisionsbyrån (”Revisionsbyrån”) och Uppdragsgivaren (”Föreningen”) vid Revisionsbyråns utförande av revision och tilläggsuppdrag som är reglerade i lag samt revisions­rådgivning som kan hänföras till sådana uppdrag. Dessa allmänna villkor framgår nedan:

 

Allmänna villkor om revision

Allmänna villkor om rådgivningstjänster

PwCs behandling av personuppgifter såsom personuppgiftsansvarig-engelska

PwCs behandling av personuppgifter såsom personuppgiftsbiträde-engelska