Att bo i bostadsrätt

Vad är en bostadsrättsförening?

En bostadsrättsförening är en särskild typ av ekonomisk förening som regleras genom bostadsrättslagen. Den är en s k juridisk person. Rättshandlingar leder till rättigheter och förpliktelser bara för föreningen som sådan. Som medlem har du alltså inget personligt ansvar för föreningens förbindelser. Bostadsrättsföreningen måste vara registrerad hos Bolagsverket. Den ska ha till syfte att upplåta lägenheter till medlemmarna för nyttjande på obegränsad tid. Den måste ha minst tre medlemmar och stadgar med visst innehåll, godkända av Bolagsverket.

 

Bostadsrättsföreningens organisation

Bostadsrättsföreningen bygger på en uppdelning av beslutsbefogenheter mellan stämma och styrelse.

Stämman är föreningens högsta beslutande organ. Vid årsstämma och extra stämmor har samtliga medlemmar rätt att närvara. Rösträtt regleras av stadgebestämmelser.

Styrelsen utses av stämman. Den är föreningens ledning och verkställande organ.

 

Bostadsrättsföreningens förvaltning

Föreningens egendom förvaltas av styrelsen. Det åligger styrelsen bland annat:

  • att upprätta budget och fastställa årsavgifter
  • att för medlemmarna redovisa förvaltningen av föreningens angelägenheter i en årsredovisning
  • att årligen besiktiga föreningens fastigheter

Styrelsen har rätt att till sin hjälp anlita en fristående förvaltningsorganisation.

 

Fördelarna att bo i bostadsrätt!

Bostadsrätten är en särart i jämförelse med andra boendeformer vad avser boendeinflytande och ur ekonomisk synpunkt.

  • Som medlem i bostadsrättsförening har du möjlighet att påverka din boendemiljö, boendekostnad och andra frågor som rör dig och din bostad.
  • Bostadsrätten kan ses som en investering, eftersom den kan överlåtas fritt utan begränsning av överlåtelsevärden (vissa undantag finns t ex hembudsklausul).

Medlemskap: Som bostadsrättshavare är du medlem i föreningen som äger huset.

Inflytande: Som medlem har du inflytande över föreningens verksamhet.

Ekonomi: Din bostadsrätt representerar ett förmögenhetsvärde för dig. Du betalar en årsavgift till föreningen som baserar sig på föreningens självkostnader. Du har ansvaret för lägenhetens inre underhåll.

Besittningsskydd: Du innehar din bostadsrätt på obegränsad tid. Bara vid allvarliga stadgebrott och obetalda avgifter blir bostadsrätten förverkad dvs föreningen har rätt att säga upp ditt medlemskap och sälja bostadsrätten.

Årsredovisningar och stadgar

Varje MBF ansluten förening har sin egen föreningssida!
Där kan du bl a läsa din förenings senaste årsredovisning eller era stadgar!

Sök förening

 

Blanketter

Autogiroanmälan

Ansökan andrahandsuthyrning

Fullmakt andrahandsuthyrning

Inre reparationsfond