Vad innebär obligatorisk ventilationskontroll (OVK)?

Beroende på vilken typ av ventilation som er fastighet har behöver den kontrolleras med olika tidsintervall. Kontakta vår byggavdelning, så hjälper de er med detta. Intyg på genomförd kontroll ska sättas upp i trapphuset. 

Hur betalar man bostadsrättsföreningen med autogiro?

Att betala sin månadsavgift i föreningen via autogiro är smidigt. Enklaste sättet är att du går in på din banks internetkontor och söker på er bostadsrättsförenings namn, så kan du där ansöka om autogiro. Alternativt är denna blankett som du också kan använda. Du kommer framöver att fortsätta få avierna, men det står då på dem att beloppet kommer att dras via autogiro.

Vad gäller vid uthyrning i andrahand?

Det finns en del regler att förhålla sig till om du vill hyra ut din bostadsrättslägenhet. För det första behöver du styrelsens tillstånd. Att hyra ut i andrahand utan tillstånd är skäl för avhysning, d v s du kan mista din bostadsrätt. Det enklaste är att du använder denna blankett och som du skickar in till styrelsen. Vissa föreningar tar ut en avgift för administrationen, vilket högs får utgå med 10 % av PBB. Styrelsen har rätt att tidsbegränsa hyresperioden, vilket oftast sker med ett år.

Vad innebär en underhållsplan för en bostadsrättsförening?

Man skiljer oftast på planerat och periodiskt underhåll och reparationer. För att ha kontroll över sitt planerade och periodiska underhåll bör man upprätta en underhållsplan. Planen visar vad som behöver åtgärdas, när i tiden detta troligen kommer att ske och till vilken kostnad. Planen används sedan i planering av underhållsåtgärderna, men också för att få en ekonomisk uppfattning om vad de framtida underhållen kommer att kosta, så att föreningen kan avsätta medel för detta.

Vad innebär ett styrelseprotokoll för en bostadsrättsförening?

Styrelsens viktigaste uppgift är att fatta beslut. Det görs i skriftlig form, där samtliga beslut nedtecknas i protokoll. Här kan du få ett exempel på ett styrelseprotokoll. Ibland hanterar styrelsen känslig information, till exempel medlemmar som ligger efter med betalningar, störningsärenden, anbudsutvärderingar m.m. Med tanke på dessa känsliga ärenden, samt det faktum att styrelsen har en vårdplikt om föreningen, är inte styrelsens protokoll offentliga i den betydelsen att ingen utanför styrelsen, förutom revisorn, har rätt att läsa dem.

Vad innebär systematiskt brandskyddsarbete (SBA)?

Alla som äger eller är verksamhetsutövare i en byggnad är skyldiga enligt ”Lagen om skydd mot olyckor” att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Arbetet bedrivs i syfte att förebygga att brandrelaterade olyckor uppstår och att begränsa skador som uppkommit till följd av brand. Åtgärderna kan vara av teknisk eller organisatorisk karaktär, där den tekniska karaktären innebär installation och service av brandteknisk utrustning. Åtgärder av organisatorisk karaktär innebär utbildning, information och uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet.

Kontakta oss på MBF så hjälper vi er med detta.

Vad gäller vid överlåtelse av en bostadsrätt?

Reglerna om överlåtelse av en bostadsrätt hittar du i bostadsrättslagens 6:e kapitel. I de flesta fall använder säljaren en mäklare som hanterar själva överlåtelseprocessen. Rent formellt ska en överlåtelse vara skriftlig och innehålla uppgifter om vilken lägenhet som avses, pris, samt undertecknas av köpare och säljare. Motsvarande gäller vid byte eller gåva av en bostadsrätt. Ett överlåtelseavtal blir inte formellt giltigt förrän köparen antagits som medlem i föreningen, vilket görs av styrelsen i föreningen.