Kvarlämnade saker i förråd och utrymmen: Vad kan föreningen göra?

Ibland lämnar bostadsrättshavare eller hyresgäster kvar saker i vinds- eller källarförråd, eller i andra allmänna utrymmen i föreningen. Vad kan föreningen göra med dessa saker?

Hyresgästers kvarlämnade saker:

 • Föreningen ska uppmana hyresgästen att hämta sina saker, muntligen eller skriftligen.
 • Om hyresgästen inte hämtar sakerna inom tre månader tillfaller de föreningen utan ersättning.
 • Föreningen måste kunna bevisa att de uppmanat hyresgästen.
 • Om hyresgästens adress är okänd, tillfaller sakerna föreningen efter sex månader.
 • Föreningen kan välja att invänta tremånadersfristen efter att ha skickat uppmaningen.

Bostadsrättshavares kvarlämnade saker:

 • Bostadsrättslagen har inte samma bestämmelser som hyreslagen.
 • Om ägaren är känd ska föreningen uppmana denne att hämta sina saker.
 • Om ägaren inte hämtar sakerna kan föreningen ansöka om särskild handräckning hos Kronofogden.
 • Om ägaren är okänd gäller lagen om hittegods.
 • Föreningen tar hand om saken och anmäler till polisen.
 • Cyklar: Styrelsen skickar information till polisen.
 • Om ägaren inte anmäler sig inom tre månader tillfaller saken föreningen.

Förteckning och dokumentation:

 • Föreningen kan slänga saker som uppenbart saknar värde.
 • En enkel förteckning över kvarlämnade saker bör upprättas.
 • Förteckningen bör bevittnas av utomstående personer.
 • Föreningen kan fotografera sakerna för bevisvärde.

Rensning av utrymmen:

 • Föreningen bör informera om rensningen i brevlådor och på anslagstavlor.
 • Medlemmarna bör uppmanas att märka sina saker tydligt.

Tips:

 • Se till att ha tydliga rutiner för hantering av kvarlämnade saker.
 • Dokumentera allt noggrant.
 • Kommunicera tydligt med berörda personer.