Håll koll på radonvärdet i fastigheten

 

Det är viktigt att kontinuerligt kontrollera radonvärdena i fastigheten, de får inte överstiga referensvärdet som  är 200  Bq/m3. På vintern när det blir allt kallare brukar radonvärdena i fastigheter stiga. Det beror på att radongasen som tränger upp genom  berggrunden alltid tar den enklaste vägen upp. Huset som är uppvärmt blir som en varm skorsten när marken under huset är mer uppvärmd än omkringliggande markytor som är frusna. Radongasen söker sig då via små sprickor I berggrunden mot det varmaste området I omgivningen och det är oftast ett hus. När det är kallt ute så vädrar man kanske inte lika ofta och lika länge och då  byts ju inte luften i bostaden ut  lika ofta.

Om man tidigare inte mätt radonhalten i en bostad ska man alltid börja med att mäta årsmedelvärdet. Detta gör man genom att under 2-3 månader placerar ut radondosor i fastigheten under vinterhalvåret, oktober till april. För att få ett tillförlitligt och kvalitetssäkrat mätresultat ska man använda radondosor från ett ackrediterat laboratorium. Dosorna sänds sedan till laboratoriet och efter någon vecka får man svar som anger radonmedelvärdet för bostaden.

En kontinuerlig mätning är viktigt i fastigheter där man kan misstänka att radongashalten är starkt beroende av utomhusmiljön, dvs. i de fall då man har problem med radongashalten i marken. Det betyder exempelvis att det finns en större risk för radon i hus som byggs på sand och grus. Det beror på att dessa jordarter är porösa. Det innebär att de innehåller stora mängder luft som lätt kan transportera upp radon i byggnader.

Det finns utmärkta små radonmätare som man enkelt kan placera ut i sin bostad. Det är diskreta mätare som inte tar varken stor plats eller stör inredningsmässigt. De bör hängas upp så att luften kring dem kan cirkulera fritt och absolut inte i närheten till fönster eller ytterdörrar. Radonmätaren kopplas sedan till en app där man kan läsa av mätvärden för dygnet, senaste månaden och senaste året.  Det finns även en  funktion för snabbavsläsning där du genom att  röra handen framför randonmätaren får ett värde. Lågt radonvärde visas med en cirkel av grönt ljus, något förhöjt ger gult ljus och värden över 200 Bq/m3 ger rött ljus.